กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดรับสมัครสอบหลายอัตรา สนใจสมัครด่วนใกล้จะหมดเขตแล้ว

อัพเดทข่าวหางาน-สมัคร งานราชการ ล่าสุด ประจำวันนี้
ทางเว็บไซด์
 http://xn--72cf0csveb4a9aq0bug0bi8o7e.blogspot.com 
นำข่าวจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาอัพเดทให้ท่านสมาชิกเว็บไซด์ได้รับทราบกัน !! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ นักวิชาการพาณิชย์ ระดับวุฒิปริญญาตรี ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ให้เข้าไปสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ “http://job.hss.moph.go.th” 
การกรอกข้อความควรถูกต้องและครบถ้วน  ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน : พนักงานราชการ (นักวิชาการพัสดุ)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 
1) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ จัดทำรายงาน ใบ PO ของทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม
2) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
3) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ภาคความรู้ ความสามารถ
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน)
1) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
1.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

- ทักษะ

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการรับสมัคร : งานราชการ ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดสอบ

ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ให้เข้าไปสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  “http://job.hss.moph.go.th” แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
Website : http://job.hss.moph.go.th และ http://www.hss.moph.go.thอาชีพอื่นๆ แนะนำคลิ๊กที่นี่
คลิ๊ก
0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย