งานราชการ ประจำปี 2557 :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และประจำงานราชการ ประจำปี 2557 :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และประจำ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หากสนใจทำงานรับราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการรายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุงยาก การฉายรังสีเพื่อบําบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐  และครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคํานวณปริมาณรังสีและการกําหนดระยะเวลาที่จะให้ รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อชวยแพทย์ในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณ รังสีจากเครื่องกําหนดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้า วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สังกัด:  กลุ่มงานรังสีวิทยา 
ระยะเวลาการจ้าง:  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
สิทธิประโยชน์:  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่ 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคารสิรินธร
139 ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านหมี่ http://banmihospital.moph.go.th/0 ความคิดเห็น:

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 หาอาชีพเสริม ระหว่างเรียน ปี 2560 อาชีพ สร้างรายได้เสริม ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย